کلاس سه تار برای چپ دست ها

گلی که معلم روی دست راستم کشید / استاد! شش ماه پیش گفتم چپ دستم

/post-68/

خانم سیمین ضرغامی در خاطره شون گفتن: روزاي اولي كه تازه مدرسه رفته بودم معلممون يك گل با خودكار روي دست راست تمام بچه ها كشيد و گفت بايد با اين دست بنويسيد كلي شعر خوانديم دست راستمون را بالا گرفتيم ولي وقتي موقع نوشتن شد من متوجه شدم نوشتن با دست راست برام سخته چند روز با خودم كلنجار رفتم...