کلاس

«محاسبات ذهنی کاربردی» با مهیار مهدی پور نابغه محاسبات ذهنی ایران

/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%86%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D9%BE%D9%88%D8%B1/

انجمن چپ دست های ایران در ادامه برنامه های خود برای کشف و پرورش استعدادهای چپ دست های باهوش اقدام به برگزاری دوره های «محاسبات ذهنی کاربردی» برای علاقمندان کرده است. در این دوره استاد مهیار مهدی پور نابغه محاسبات ذهنی ایران تدریس خواهند کرد. آقای مهدی پور که متولد 1370 است 15 سال سابقه...