مشکلات دانش آموزان چپ دست

آيا چپ‌ دست ‌ها در مدارس فراموش شده‌ اند؟

/post-100/

گاهي اوقات برخي کدورت‌ها به خاطر يک سوء تفاهم است؛ يکي از اين سوء تفاهم‌ها براي دانش‌آموزان چپ دست‌ به وجود مي‌آيد، آنجا که شرايط مناسب براي نوشتن ندارند و همکلاسي بغل‌دستي خود را ناخواسته مي‌رنجانند يا به نظر مي‌آيد در روزهاي امتحان قصد تقلب دارند! به گزارش فارس، راست دستي و چپ دستي براي...