دست برتری

مقايسه هوش (کلامی و عملی) بین چپ دست ها و راست دست ها

/post-85/

وب سایت انجمن چپ دست های ایران از این پس نتایج تحقیقات علمی در خصوص چپ دست ها که تا کنون در ایران انجام شده را منتشر خواهد کرد. (این دومین مقاله از این دست است) آنچه ملاحظه می کنید نتیجه یک تحقیق با نام «دست برتري و هوش: مقايسه هوش (کلامی و عملی) و خرده مقياس هاي آن بين چپ دست ها و راست...