تفاوت چپ دست ها با راست دست ها

روز جهاني «چپ دستها» و يک دعوای هميشگی/چه کسی باهوشتر است؟!

/post-98/

علي کازرونی زند در روزنامه قدس نوشت: نوع معلوليت: 1. ناشنوای مطلق هستم، 2. نابينای مطلق هستم، 3. معلول جسمی حرکتی هستم، 4. داوطلب چپ دست هستم! فرم تکميل مشخصات فردی کنکور دانشگاه آزاد را که يادتان هست، البته آن زماني که چپ دست بودن فاجعه بود؟ ! خب البته ديگر آن دوران به پايان رسيده و چپ...