تغییر سرعت و مقایسه جریان خون نیمکره های تکلمی در افراد چپ و راست دست

تغییر سرعت و مقایسه جریان خون نیمکره های تکلمی در افراد چپ و راست دست

وب سایت انجمن چپ دست های ایران از این پس نتایج تحقیقات علمی در خصوص چپ دست ها که تا کنون در ایران انجام شده را منتشر خواهد کرد.

آنچه ملاحظه می کنید نتیجه یک تحقیق با نام « تغيير سرعت و مقايسه جريان خون نيمکره های تکلمی در افراد سالم چپ و راست دست با سونوگرافي داپلر ترانس کرانيال عملکردی» است که در آذر 1388 در مجله دانشکده پزشکی و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی منتشر شده است.

نویسندگان:  سيكارودي هژير ، نوروزيان مريم ، آرام ستاره

 

چکیده:

زمينه و هدف: در افراد راست دست، فعاليت هاي تکلمي عمدتا در سمت چپ مغز (يا نيمکره غالب) ساماندهي مي شود؛ اما در مورد نيمکره غالب (از نظر تکلم) در افراد چپ دست، هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هدف اين مطالعه، امکان تعيين نيمکره غالب تکلمي در افراد چپ دست و مقايسه آن با افراد راست دست به وسيله سونوگرافي داپلر ترانس گرانيال است. همچنين، تاثير احتمالي جنس روي نيمکره غالب تکلمي مورد بررسي قرار مي گيرد.

روش بررسي: اين پژوهش روي 60 فرد سالم (30 نفر راست دست و 30 نفر چپ دست)، انجام شد. نيمي از افراد هر گروه زن و نيمي ديگر مرد بودند. ابتدا سو برتري (راست دست يا چپ دست بودن) افراد توسط پرسشنامه Edinburgh تعيين شد. سپس در تمام افراد، سونوگرافي داپلر ترانس کرانيال عملکردي حين آزمون کلمه سازي انجام، و در هر فرد، تغييرات سرعت متوسط جريان خون هر دو شريان مغزي مياني راست و چپ، بررسي شد.

يافته ها: حين آزمون کلمه سازي، سرعت جريان خون در سمت چپ در %55 (33 نفر) و در سمت راست در %45 (27 نفر) افراد مورد مطالعه افزايش قابل توجه نشان داد. غلبه نيمکره چپ در %56.7 افراد راست دست و %53.3 افراد چپ دست، و غلبه نيمکره راست در %43.3 افراد راست دست و %46.7 افراد چپ دست مشاهده شد. سرعت جريان خون شريان مغزي مياني در حالت استراحت، در خانم ها بيشتر از آقايان بود.

نتيجه گيري: در فعاليت هاي تکلمي، برتري قابل توجه نيمکره راست در افراد چپ دست، و نيمکره چپ در افراد راست دست، ديده نشد.

 

متن کامل این مقاله را از اینجا دانلود کنید.

  عضو کانال تلگرام انجمن چپ دست هاي ايران شويد: https://telegram.me/chapdastam

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.