عضویت

براي عضویت در انجمن چپ دست های ایران لطفا فرم زير را پر کنيد. در بخش توضيحات از توانمندی و تخصص خودتان و همچنين علاقمندی هايتان بگويييد و اينکه در چه زمينه ای مي توانيد به ساير چپ دست ها کمک کنيد.